Blockchain en de Omgevingswet

Eind 2018 hebben wij samen met geo-ICT bedrijf MapGear en Gemeente Deventer onderzocht hoe blockchaintechnologie kan bijdragen aan betere en snellere dienstverlening aan burgers en bedrijven met betrekking tot de Omgevingswet. We hebben tijdens een tweedaagse hackathon een proef-applicatie gebouwd met als doel snel inzicht te geven in de potentie van een vergunningaanvraag. We waren ook zelf verbluft van het resultaat: het beoordelen van een aanvraag voor het bouwen van een bijgebouw kan met blockchain- en geo-technologie binnen enkele seconden worden uitgevoerd. Daarbij krijgt de aanvrager direct feedback en kan indien nodig zijn aanvraag aanpassen.

Een korte impressie van het resultaat

Over blockchain

Blockchain is een nieuwe manier van decentraal samenwerken. De betrouwbaarheid van data en consistentie van het uitvoeren van analyses wordt gegarandeerd over organisatiegrenzen heen. Diverse partijen kunnen in een blockchain-ecosysteem data of regels aanleveren. Op basis van deze data en de actuele geprogrammeerde regels kan er vervolgens automatische besluitvorming plaatsvinden. Voor de delen die niet geautomatiseerd kunnen worden is altijd duidelijk voor welke processtap extra acties vereist zijn en wie dat moet doen. Doordat de geschiedenis van alles wat er gebeurt bewaard blijft kan op een later moment altijd terug gekeken worden op basis van welke data en regels een besluit is genomen.

Voor deze pilot is het open-source Validana blockchain platform gebruikt.

Screenshot van de User Interface met de automatische checks

Pilot Omgevingswet

Voor de pilot omgevingswet is blockchain ingezet om de garantie te geven dat de data consistent is en de besluitvorming eenduidig. Dit is door iedereen die meedoet te valideren. De blockchain bestaat uit de volgende typen bronnen:

Datasets

Leveranciers kunnen datasets aanleveren. Goedgekeurde leveranciers worden voorzien van een digitaal keurmerk. Een door de leverancier aangeleverde dataset kan bestaan uit objecten met eigenschappen, kaartlagen of andere GEO gerelateerde informatie. Alle onderdelen van de dataset worden digitaal ondertekend door de leverancier en kunnen over tijd worden aangepast wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

  • In de pilotomgeving herkent u een gevalideerde dataset aan het groene slotje rechtsboven in de interface

Regels

Overheden kunnen regels van landelijk, regionaal of lokaal beleid om laten zetten in computercode die op basis van de dataset en invoer van de eindgebruiker een beslissing kan nemen. De regels worden op de blockchain dus niet opgenomen als tekst maar als logisch uitvoerbare beslisbomen, zogenaamde smart contracts. Alle deelnemers in de blockchain krijgen een kopie van de regels zodat altijd duidelijk is welke regels op welk moment van toepassing zijn. De regels worden tevens digitaal ondertekend door de overheid en kunnen door de overheidsinstanties geüpdatet worden indien er een wijziging in de regelgeving optreed.

  • De pilotomgeving maakt gebruik van regels uit het bestemmingsplan voor de Gemeente Deventer die zijn omgezet in computercode, dit herkent u aan het groene slotje naast de besluitvorming

Standaarden

Analyses op basis van kaartmateriaal zijn lastig. Veel kaartlagen zijn niet nauwkeurig genoeg voor directe automatische en correcte besluitvorming. Gelukkig kunnen analyses zo ontworpen worden dat ze rekening houden met deze onnauwkeurigheidsmarges. De standaarden die je zo creëert zijn applicatie overstijgend: De blockchainapplicatie kan omgaan met gestandaardiseerde analyses en kan op basis van invoer eenduidige resultaten teruggeven. Zo zorgen we ervoor dat analyses altijd eenduidig uitgevoerd worden binnen verschillende applicaties die gebruikmaken van het open ecosysteem.

  • De pilotomgeving maakt voor het identificeren van het aantal unieke perceeleigenaren gebruik van een gestandaardiseerde analyse op de blockchain

Scope van de pilot

Voor de pilot is in samenwerking met Coinversable B.V, MapGear B.V. en de Gemeente Deventer een online omgeving ontwikkeld waarbij inwoners een afgesloten bijgebouw voor percelen met woonbestemming in kunnen tekenen. Inwoners krijgen binnen enkele seconden een eerste indicatie van besluitvorming door een stoplicht en tekstuele toelichting. Hieronder volgt een overzicht van de rollen in de blockchain omgevingswet pilot.

Overzicht architectuur

Rollen in de pilot

Voor de pilot hebben we een fictieve leverancier kadaster aangemaakt. De bronbestanden voor kaartmateriaal en bestemmingsplannen zijn overgenomen van ruimtelijkeplannen.nl en voorzien van een digitale handtekening.

In samenwerking met een lokale overheid, de Gemeente Deventer, zijn de bestemmingsplannen vertaald naar computercode voor een subset van de regelgeving rondom het plaatsen van een bijgebouw.

In samenwerking met MapGear is er een standaard query ontwikkeld om op basis van kaartmateriaal de unieke perceeleigenaren te identificeren zodat meerdere percelen gecombineerd kunnen worden.

Coinversable B.V. heeft het Validana platform opgezet en in ingericht tijdens deze hackathon. Daarnaast zijn de smart contracts ontwikkeld in samenspraak met de andere deelnemende partijen.

Meer weten? Neem gerust contact op met ons via info@coinversable.com